Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem, Gradbeni nadzor

ARHITEKTURA >> GRADBENI NADZOR

 

Gradbeni nadzor predstavlja spremljanje gradnje objekta ob upoštevanju veljavne zakonodaje, zahtev projekta, popisovanje dejansko vgrajenih količin, ter vodenje gradbenega dnevnika. Gradbeni nadzor je vez med investitorjem in gradbiščem ter ščiti investitorjeve interese med samo gradnjo.

Nadzor nad gradnjo
Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1-UPB1)
4. Gradbeni nadzor
85. člen
(nadzornik)
(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.
(2) Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.
(3) Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.
(4) Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

86. člen
(pogoji za odgovornega nadzornika)
(1) Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika.
(2) Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del.
(3) Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.


88. člen
(obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva)
(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.
(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.
Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Poleg tega nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora ločimo nadzornika; to je pravno ali fizično osebo, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora in odgovornega nadzornika; to je posameznika, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kakovost izvedenih del.

Kot gradbeni nadzornik pa lahko nastopa zgolj tista pravna ali fizična oseba, ki pri objektu, za katerega nadzor opravlja, ne sodeluje kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del oz. kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik z izvajalci oz. dobavitelji tudi ne sme biti v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti, v zakonski zvezi ali z njim živeti v zunajzakonski skupnosti.

Projektantska in nadzorna dela lahko opravlja ista oseba, vendar v takem primeru ne sme biti tudi izvajalec del. Kot nadzornik lahko nastopa tudi investitor, vendar v tem primeru pri objektu ne more sodelovati niti kot projektant in tudi ne kot izvajalec.
Investitor z nadzornikom sklene pisno pogodbo o delu.

Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti bodisi pristojnega gradbenega inšpektorja, bodisi investitorja, v primeru manjših odstopanj. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis gradbenega dnevnika, s podpisom pa jamči skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja.

Nadzor in svetovanje pri izvedbi nizkoenergijskega ali pasivnega objekta (nizkoenergijska ali pasivna hiša)

Spoštovani,

s področjem pasivne gradnje se ukvarjamo že deseto leto. Sprojektirali in izvedli smo že več kot 40 pasivnih in veliko več nizkoenergijskih objektov v različnih načinih gradnje. Ker se zavedamo, da je nadzor pri izvedbi ključnega pomena smo se odločili, da storitev, ki smo jo večinoma ponujali investitorjem, ki so pri nas naročili projektno dokumentacijo ponudimo tudi vsem drugim, ki želite izvesti kvaliteten objekt, ki bo izpolnil vse evropske kriterije za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.

Kdaj je smoterno najeti strokovnjaka za pasivno gradnjo?
Svetujemo vam, da se odločite za sodelovanje z nami že pri izdelavi idejne zasnove, saj je že sama umestitev objekta na parcelo, orientacija in pozicioniranje oken ključno za energetsko bilanco pasivnega objekta. Pripravimo in seznanimo vas s ključnimi točkami, ki so potrebne za izvedbo kvalitetnega objekta, brez toplotnih mostov.

V skaldu z vašimi željami in ogledom parcele vam pomagamo narediti projektno nalogo in izbrati preverjene ponudnike za vašo željeno rešitev.

Nadzor pri izvedbi nizkoenergijskega ali pasivnega objekta
Če že imate izdelano projektno dokumentacijo vam lahko ponudimo naslednje storitve:

1. pregled in ocena tehnične dokumentacije
Za vas naredimo pregled vaše tehnične dokumentacije, pregledamo predlagane materiale v projektu, preverimo ali so kakšni toplotni mostovi, naredimo PHPP energetski izračun in na podlagi tega preverimo korektnost izvedbe strojnih inštalacij. Na podlagi pregleda podamo pisno poročilo in naš preldog korekcij, ki bi bile potrebne za energetsko optimizacijo objekta

2. pridobitev ponudb za izvedbo
Na podlagi vaše ali naše projektne dokumentacije za Vas pridobimo ponudbe za izvedbo posameznih faz in vam ponudimo preverjene izvajalce, s katerimi sodelujemo že več let. Kot naročnik prejmete ponudbo za izvedbo dogovorjenega sklopa objekta ali objekta kot celote.

3. Nadzor pri izvedbi nizkoenergijske ali pasivne hiše
Po predhodno pregledani projektni dokumentaciji in preverbi izvajalca vam lahko ponudimo kvaliteten izvedbeni nadzor vašega objekta s povdarkom na korektni izvedbi datajlov, ki so pomembni pasivno gradnjo.

Posebno pozornost posvečamo:
• nadzoru pri izvedbi temeljenja brez toplotnih mostov
• nadzoru pri izvedbi ovoja objekta brez toplotnih mostov
• nadzoru pri izvedbi in zrakotesni vgradnji oken in vhodnih vrat (RAL montaža)
• nadzoru pri prebojih preko zunanjega ovoja objekta za potrebe strojnih inštalacij in zrakotesni izvedbi le teh
• nadzoru pri izvedbi strojnih inštalacij, razvodu, pozicioniranju vpihov in izsesov, natančni umiritvi posameznih ventilov po končani izvedbi
• nadzoru pri izvedbi razvoda elektro inštalacij s poudarkom na problemu zrakotesnosti
• nadzora pri izvedbi strešnih in stenskih slojev parnih ovir, kontroli stikov, morebitnih prebojev inštalacij, vse s poudarkom na zrakotesni izvedbi
• prisotnost pri izvedbi testa zrakotesnosti. Izvedbo testa zrakotesnosti vam lahko ponudimo tudi mi.


Prepričani smo, da je kvaliteten nadzor nad izvedbo nizkoenergijske in predvsem pasivne hiše nujno potreben. Ponujamo vam naše znanje in desetletne izkušnje na področju pasivne gradnje, obenem pa veliko kvalitetnih referenc, ki so izvedene na pasivnem energetskem nivoju, z zelo kvalitetno izvedbo zrakotesnosti (povprečj vrednost naših objektov je n 50= 0,3 h -1), brez toplotnih mostov in nizkimi obratovalnimi stroški objekta na dolgi rok.

Prepričani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo kvaliteten in korekten partner pri izvedbi Vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za pasivno ali nizkoenergijsko gradnjo.

Za vsa dodatna vprašanja in ponudbe smo vam na razpolago na:

PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
M: 041 514-746
info@pasivnagradnja.si

Nazaj na Arhitektura
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.