Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem, Projektna dokumentacija

ARHITEKTURA >> PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 
Po potrjeni idejni zasnovi speljemo vse nadaljnje faze za pridobitev gradbenega dovoljenja ter nadalje projekta za izvedbo, kar obsega pridobitev lokacijske informacije, urbanistični del projekta (bivša lokacijska dokumentacija), PGD, PZI, PZR in PID.
Pri projektih za gradbeno dovoljenje v imenu naročnika pridobivamo tudi vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih organizacij. Pridobimo tudi geodetski posnetek obravnavane parcele.
Za vsak objekt izdelamo tudi elaborat gradbene fizike, ki obravnava vse vgrajene materiale. Za izračun gradbene fizike uporabljamo programe slovenskih proizvajalcev gradbenih materialov pri običajni energetski gradnji ter program za izračun gradbene fizike, ki ga uporabljajo v Avstriji PHPP, ki je predvsem namenjen izračunu pri pasivnih hišah, za energetsko varčne in pasivne objekte.


Med izvedbo aktivno spremljamo potek gradnje in na koncu poskrbimo še za projektno dokumentacijo za tehnični prevzem.

Skratka, smo prilagodljivi in v dialogu z naročnikom določamo potek in nivo obdelave posameznih faz.


arhitekturna projektna dokumentacija :
• pogoji za projektiranje (PZP)
• idejni projekti (IP)
• projekti za gradbeno dovoljenje (PGD)
• projekti za izvedbo (PZI)
• delavniška projektna dokumentacija (montažna gradnja)
• projekt montaže (montažna gradnja)
• projekt izvedenih del (PID)
• projekt o obratovanju in vzdrževanju objekta (POV)
• projekti za adaptacijo in rekonstrukcijo
• projekte za legalizacijo objektov
• projekte za odstranitev oz. za rušenje objekta


notranja oprema, vključno z izvedbo:
• Idejna zasnova opreme prostorov
• Izvedbeni načrt
• Vsi potrebni detajli
• Izvedba


gradbena projektna dokumentacija:
• Projekti zunanje in notranje fekalne in meteorne kanalizacije
• Projekti cest
• Projekt gradbenih konstrukcij
• Izdelava projektantskih popisov
• Izdelava gradbena fizike za objekte


Študije in elaborat:
• Izdelava elaboratov o varstvu in zdravju pri delu
• Študije požarnega varstva
• Pridobivanje študij o vplivih na okolje


Tehnično svetovanje:
• Analiza že izvedene projektne dokumentacije in predvidenih materialov
• Pridobitev vseh potrebnih soglasij in mnenj na projekte
• Oddajo popolne vloge na upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja


računalniških prostorska predstavitev objektov:
• Izdelava pogledov na predviden objekt
• Izdelava fotomontaž – zlitje bodočega objekta v predvideno lokacijo
• Izdelave animacijskih filmov za lažjo predstavitev objekta
• Izdelava prodajnega kataloga objekta
 
Kaj je projektiranje, kaj projektna naloga, dokumentacija, svetovanje, projektni pogoji, soglasja, ...
 
PROJEKTIRANJE je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje;
 
PROJEKTNA NALOGA je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo;
 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za izvedbo;
 
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence;
 
PROJEKTNI POGOJI so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije;
 
REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE je kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna;
 
GRADBENO DOVOLJENJE
 
Kaj je gradbeno dovoljenje, kdaj je popolna vloga za njegovo izdajo, kakšen mora biti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ...
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je popolna, če investitor:
1. v zahtevi navede podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem namerava graditi in podatke o vrsti enostavnega objekta;
2. zahtevi priloži dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s sestavinami, predpisanimi s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04);
3. dokazilo o pravici graditi, kadar ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji, če:

1. je projekt vložen v mapo, ki omogoča vstavljanje listov formata A4 (21 x 29.7 cm);
2. so v vodilni mapi po vrsti zloženi:
 • naslovna stran vodilne mape, izdelana v skladu s prvim delom priloge 1, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (označba 0.1);
 • kazalo vsebine projekta, izdelan v skladu z drugim delom priloge 1 (označba 0.2), brez opisov načrtov;
 • splošni podatki o nameravani gradnji, izdelan v skladu s tretjim delom priloge 1 (označba 0.3) s tem, da se v rubriki druge klasifikacije navede določba Pravilnika o vrstah objektov, ki opredeljuje enostavni objekt, za katerega gradnjo se naj bi pridobilo gradbeno dovoljenje;
 • podatki o projektantih in odgovornih projektantih, izdelan v skladu s četrtim delom priloge 1 (označba 0.4) s tem, da se navede samo projektanta in odgovornega projektanta grafičnega prikaza umestitve v prostor in načrta arhitekture in odgovornega vodjo projekta;
 • izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti v skladu s prilogo 2 s tem, da se besedilo izjave ustrezno prilagodi temu, da v projektu ni načrtov, npr. da se beseda »načrt« spremeni v »grafični prikazi v vodilni mapi«;
 • zbirno projektno poročilo, izdelano v skladu s 17. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
 • grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, izdelan v skladu z 18. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
 • grafični prikaz vplivnega območja objekta, izdelan v skladu z 19. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
 • lokacijski podatki, izdelani v skladu s 26. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;
 • podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, izdelan v skladu s prilogo 5 pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji in
 • dokazna dokumentacija;
3. dokazna dokumentacija obsega:
 • dokazilo, da izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjuje predpisane pogoje za projektante;
 • dokazilo, da odgovorni projektanti, ki so izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpolnjujejo predpisane pogoje (potrdilo o vpisu v imenik v pristojno poklicno zbornico, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev);
 • dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti;
 • če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja s prostorskim redom: soglasja soglasodajalcev oziroma kopije vročilnic, če soglasja niso bila dana oziroma če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom: mnenja, ki so bila dana k lokacijskemu načrtu;
 • lokacijsko informacijo, ki se nanaša na zemljišče, na katerem se namerava graditi enostavni objekt;
 • kopijo kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta, vendar samo, če takšna kopija ni sestavni del lokacijske informacije;
4. so za vodilno mapo vloženi načrti, izdelani na nivoju idejne zasnove - lahko so izrisani na potrjeni kopiji oziroma izrisu katastrskega načrta, tloris, prerez in fasade, kadar so potrebne, so narisani v merilu 1 : 200, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo pa so lahko izdelani tudi kot prostoročna skica.
 
Nazaj na Arhitektura
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.